Salgs- og leveringsbetingelser

1. GENERELT

Disse leveringsbetingelsene gjelder for Strekkmetall AS, nedenfor kalt selger, fra 01/11/2012 om intet annet er skriftlig avtalt. Hvor intet annet er nevnt er våre leveringsbetingelser: EXW (incoterms) vårt lager, eksklusive mva. Levering skjer for kjøperens regning og risiko. Selgeren er ikke forpliktet til å tegne forsikring for godsets forsendelse med mindre dette er avtalt på forhånd og fremkommer på ordrebekreftelse. Transportmåte velges av kjøper med mindre annet er avtalt. Leveranse med netto fakturaverdi under kr 500,- vil bli tillagt et ekspedisjonsgebyr på kr 50,- pr faktura, med mindre:

* a) Varen hentes på vårt lager.

* b) Varen sendes. Porto og gebyr belastes i henhold til transportørens satser.

2. PRISER / LEVERINGSTID

Tilbud er gyldig i 10 dager regnet fra tilbudsdato hvis ikke annet er avtalt. Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når selger/firmaets ordrebekreftelse foreligger. For lagervare tas forbehold om mellom salg. Leveringstiden er alltid estimert i forhold til våre underleverandørers oppgitte leveringstider. Vi er således ikke ansvarlig for forsinkelser i levering til kjøper, hvis denne skyldes forsinkelse hos vår underleverandør, i transport av varen eller andre uforutsette årsaker. Prisene i våre tilbud er basert på tilbudsdagens materialpriser, tollsatser, valutakurser, gjeldende offentlige avgifter og arbeidslønninger, og vi forbeholder oss retten til å justere prisene ved endringer i disse. Hvor tilbud ikke foreligger, gjelder dato for ordrebekreftelse.

Valutaklausul.

Følgende forutsetninger er gjeldende ved salg fra oss med valutaklausul:

1. Basiskurs er den i vårt tilbud/ordrebekreftelse angitte kurs.

2. Ved +/- 0,2% endring av valuta kurs, beregnes dette på bakgrunn av 80% av tilbudt pris. Dette danner gjenstand for debitering eller kreditering.

3. Omregningskursen er kurs angitt på faktureringsdato, eller nærmeste tidligere kurs.

4. Omregningskursen hentes fra Norges Bank.

3. BETALING OG EIENDOMSRETT

Faktura forfaller til betaling 14 dager netto fra fakturadato hvis intet annet er avtalt. Etter forfall beregnes renter etter den til enhver tid gjeldene satser iht. forsinkelsesrenteloven. Strekkmetall AS forbeholder seg salgspant i levert vare inntil disse er fullt ut betalt i henhold til panteloven § 3- 22, renter og omkostninger vil komme i tillegg etter gjeldene satser, ved betaling etter forfall. Miljøgebyr belastes etter en til hver tid gjeldende satser hos returselskap.

4. ANNULLASJON OG RETUR

Forsinket levering berettiger ikke heving av kjøpet med mindre den avtalte leveringstid overskrides med minst 30 dager. Heving skal alltid avtales og forhånd godkjennes av selger. Kjøperen bærer alle omkostninger ved heving, med unntak for bestemmelsene i første avsnitt. Retur av levert varer godtas kun etter forutgående avtale. Returomkostninger vil bli belastet kjøper. Ved enhver retur må det alltid refereres til ordrenummer eller fakturanummer.

5. KVALITET / TEGNINGER / TEKNISKE OPPLYSNINGER MV

Varen leveres i standard utførsel i henhold til oppgitt teknisk informasjon, med mindre det i tilbud eller ordrebekreftelse er spesifisert noe annet. Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over tekniske data, for eksempel vekt, mål, volum, etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelig eller bindende.

6. ANSVAR OG GARANTI

Kjøperen er ansvarlig for å ha satt seg inn i at varens tekniske utførelse/data og kvalitet i sin helhet er tilpasset hans behov. Selgeren påtar seg intet ansvar for direkte skade, tap, ulempe eller følgeskade forårsaket av det leverte materiell.

7. FORCE MAJEURE

Selgeren er uten ansvar for følgende av force majeure. Kjøper og selger kan helt eller delvis heve kjøpet hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forholdene har midlertidig karakter, kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Foretar selgerensens underleverandør heving av noen art, har selgeren tilsvarende rett overfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påberope seg force majeure må han uten ugrunnet opphold underrette annen part.

8. KONTROLL AV VAREN

Kjøper skal ved mottagelsen kontrollere varen mot eventuell pakkseddel, og undersøke varen forsvarlig alt etter varens art og leveringsform. Reklamasjoner skal skje skriftlig og senest 3 dager etter levering. Transportskader skal noteres på transportørens gjenpart av fraktbrev og omgående meldes til transportør. Selger er ikke ansvarlig for evt. skader eller manko etter at varen er hentet av transportør.

9. MISLIGHOLDELSE

Dersom kjøper ikke oppfyller sine forpliktelser på riktig måte eller i tide, er det vårt valg om vi vil heve kjøpet helt eller delvis – eller utsette oppfyllelsen. Det samme gjelder ved konkurs, betalingsuteblivelse, når kjøper er umyndiggjort eller opphør av virksomheten..